Hotărârea nr. 662/2005

APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. GRUP OLIGOPOL S.R.L. BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR;ÎN BRASOV;B-DUL GRIVITEI INTERSECTIE CU STR. 1 MAI.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 662

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi S.C. GRUP OLIGOPOL S.R.L. Braşov, în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar, în Braşov, B-dul Griviţei intersecţie cu str. 1 Mai;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrat cu nr. 63.600/2005, privind aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi       S.C. GRUP OLIGOPOL S.R.L. Braşov, în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov,   B-dul Griviţei intersecţie cu str. 1 Mai;
                Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256 şi H.C.L. nr. 447 din 25 iulie 2005;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit. f , x şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. GRUP OLIGOPOL S.R.L. Braşov, în vederea construirii unui bloc de locuinţe.
 
                Art. 2. Amplasamentul destinat edificării blocului de locuinţe conform art. 1, se găseşte la intersecţia  B-dul   Griviţei cu str. 1 Mai şi este identificat conform plan de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         
                Art. 3. Contractul de asociere negociat potrivit art. 3 din H.C.L. 447/2005 va fi înaintat spre analiză şi decizie Consiliului Local Braşov.
 
                Art. 4. Se mandatează Direcţia Patrimoniu să asigure Documentaţia de identificare şi dezmembrare a terenului ce face obiectul art. 2.
 
                Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.