Hotărârea nr. 661/2005

VÂNZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. AGRISELOR NR. 12;CATRE VASILIU VASILE – IOAN SI GHIRAN SIMION.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 661

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, către Vasiliu
Vasile – Ioan şi Ghiran Simion;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 42.758/2005, privind vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, către Vasiliu Vasile – Ioan şi Ghiran Simion;
         Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2000, republicată conform Hotărârii Consiliului Local    nr. 397/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2001, republicată conform Hotărârii Consiliului Local                nr. 397/2004, C.U. nr. 2.793/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit. f , h    şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 28006 Braşov, cu nr. top, 6182/1/2/1/1/1, în conformitate cu C.U. nr. 2.793/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Catană Marilena.
 
Art. 2. Se recunoaşte dreptul de proprietate a domnilor Vasiliu Vasile Ioan şi Ghiran Simion asupra imobilelor garaje situate în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, construite în baza avizului nr. 17.877/3.309/1969.
 
Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Agrişelor nr. 12, identificate prin C.F. nr. 28006 Braşov:
- cu nr. top. 6182/1/2/1/1/1/2, în suprafaţă de 13 m.p. către Vasiliu Vasile Ioan
- cu nr. top. 6182/1/2/1/1/1/3, în suprafaţă de 13 m.p. către Ghiran Simion.
 
Art. 4. Preţul terenurilor menţionate la art. 3 este de 390,91 Euro (30,07 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. 6182/1/2/1/1/1/2 şi 390,91 Euro (30,07 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. 6182/1/2/1/1/1/3, ce va fi plătit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se va face plata.
 
Art. 5. Se constituie dreptul de servitute cu pasul şi auto pentru nr. top. 6182/1/2/1/1/1/2 şi nr. top. 6182/1/2/1/1/1/3 ca fonduri dominante asupra nr. top. 6182/1/2/1/1/1/1 din C.F. nr. 28006 Braşov, ca fond aservit.
 
Art. 6.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.