Hotărârea nr. 660/2005

VÂNZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;B-DUL SATURN NR. 41;CATRE SÂRBU GHEORGHE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 660

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, către Sârbu Gheorghe;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 58.518/2005, privind vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, către Sârbu Gheorghe;
                 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2000, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2001, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2004, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2003, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 166/2003;
                 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit. f  , h    şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate a domnului Sârbu Gheorghe asupra imobilelor garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, construite în baza Autorizaţiei de Construire nr. 46/1976.
 
Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, identificate prin C.F. nr. 31280 Braşov, cu nr. top. 7586/1/1/2, în suprafaţă de 26 m.p. şi nr. top. 7586/1/1/3, în suprafaţă de 19,50 m.p., către Sârbu Gheorghe.
 
Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2 este de 565,5 Euro (21,75Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. 7586/1/1/2 şi 424,13 Euro (21,75 Euro/m.p.) pentru terenul cu nr. top. 7586/1/1/3, ce va fi plătit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se va face plata.
 
Art. 4. Se revocă dreptul de administrare operativă a “R.I.A.L. Braşov” înscris în C.F. nr. 31280 Braşov, la C + 1.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.