Hotărârea nr. 66/2005

OBIECT: APROBAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 550 M.P., ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 14269/2/1/1/3, CATRE S.N. TRANSGAZ MEDIAS - REGIONALA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR

HOTĂRÂREA NR. 66


 Obiect: Privind aprobarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de 550 m.p., înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 14269/2/1/1/3, către S.N. Transgaz Mediaş- Regionala Braşov.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 7.083/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care s-a propus aprobarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de 550 m.p., înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 14269/2/1/1/3;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 351/2004, Art. 21 şi 26, alin. 1, lit. i;
În temeiul Art. 38, lit. f, Art. 46 şi Art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 550 m.p., înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 14269/2/1/1/3, către S.N. Transgaz Mediaş -Regionala Braşov, în vederea edificării unei staţii de reglare şi măsura a gazului metan, pe durata existenţei construcţiei.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.