Hotărârea nr. 659/2005

APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE GABOR TIBOR;GABOR MÎNDRA SI MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 659

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea unui schimb de terenuri între Gabor Tibor, Gabor Mîndra şi Municipiul Braşov;
 
 
 
 
                 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu,   înregistrate cu nr. 56.057/2005, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Gabor Tibor, Gabor Mîndra şi Municipiul Braşov;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38, lit.  f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Se aprobă schimbul între imobilul - teren situat în Braşov, str. Traian nr. 32, identificat prin C.F. nr. 35681 Braşov, cu nr. top. 7468/2/l/12/2, în suprafaţă de 48 m.p. şi nr. top. 7468/2/l/12/3, în suprafaţă de 24,25 m.p., proprietari Gabor Tibor şi Gabor Mîndra şi terenul situat în Braşov, str. Traian f.n. identificat prin C.F. nr. 26243 Braşov, cu nr. top. 7468/2/l/13/1, în suprafaţă de 172,40 m.p.,  proprietar Statul Român.
 
Art. 2. Imobilul - teren identificat prin C.F. nr. 35.681 cu nr. top. 7468/2/l/12/2 şi nr. top. 7468/2/l/12/3, va trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenul identificat prin C.F. nr. 26243 Braşov, cu nr. top. 7468/2/l/13/1, va trece în proprietatea lui Gabor Tibor şi Gabor Mîndra, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 1.
 
Art. 3. Pentru diferenţa de teren de 172,40 m.p. – (48 mp + 24,25 m.p.) = 100,15 m.p., Gabor Tibor şi Gabor Mîndra vor   plăti o sultă către Municipiul Braşov în valoare de 1674,51 Euro, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se va face plata.
 
Art. 4.  Consiliul Local Braşov îşi însuşeşte Documentaţia de identificare şi dezmembrare întocmită de ing. Mutu Elena şi Documentaţia tehnică de evaluare întocmită de ing. Rusu Tiberiu.
 
Art. 5. Se revocă dreptul de administrare operativă a “Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Oraşului Braşov”, înscris în C.F. nr. 26243 Braşov, la C + 66.
 
Art. 6.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.