Hotărârea nr. 658/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. HARMANULUI NR.29;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR SI AMENAJARE WINDFANG;BENEFICIAR POPEIA NICU SI POPEIA CAROLINA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 658

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr.29, în vederea realizării unui acces
din exterior şi amenajare windfang, beneficiar Popeia Nicu şi Popeia Carolina;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 57.646/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr.29, în vederea realizării unui acces din exterior şi amenajare windfang, beneficiar Popeia Nicu şi Popeia Carolina ;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1 alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;                             C.U. nr. 3.642/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi h   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art.1.   Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 29601,cu nr. top. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 – lot 1, în conformitate cu C.U. nr. 3.642 din 27 septembrie 2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia Tehnică Topografică - întocmită de ing. Petru Valentina.
 
Art. 2.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 29, identificat prin C.F. nr. 29601, cu nr. top. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 , în suprafaţă de 9,61 m.p., către Popeia Nicu şi Popeia Carolina.
 
Art. 3.   Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/ m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
Art. 4.    Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 1143 din 13 aprilie 2005 este de realizare a unui acces din exterior şi amenajare windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 32132, cu nr. top. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/82.
 
Art. 6. Se revocă dreptul de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov “ din C.F. nr. 29601, cu nr. top. 9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1- înscris la C + 1.
 
Art. 7.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.