Hotărârea nr. 657/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. PÂRÂULUI NR. 40;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI PETROVICI VALERIU SI PETROVICI ELENA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 657

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Pârâului nr. 40, în vederea realizării unui acces din
exterior, beneficiari Petrovici Valeriu şi Petrovici Elena;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 66.319/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Pârâului nr. 40, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Petrovici Valeriu şi Petrovici Elena ;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 30945 Braşov, cu nr. top. (7444 – 7447)7/6, 7430/5/1/2/2 – 7430/5/2/2/2, în conformitate cu C.U. nr. 4.014/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia cadastrală întocmită de ing. Liurca Bogdan, anexate.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Pârâului nr. 40, identificat prin C.F. nr. 30945 Braşov, cu nr. top. (7444 – 7447)/7/6, în suprafaţă de 5,10 m.p., către Petrovici Valeriu şi Petrovici Elena.
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5.387/2004, este de realizare a unui acces din exterior (trepte de acces şi podest) la imobilul înscris în C.F. nr. 31107 Braşov, cu nr. top. 7444 – 7447 totul /6/6/ totul /11.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.