Hotărârea nr. 655/2005

APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT ÎN PIATA TRAIAN;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29137 BRASOV;CU NR. TOP. 7469/2/1/1/2.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 655

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea dezmembrării imobilului situat în Piaţa Traian, înscris în C.F. nr. 29137 Braşov cu nr. top. 7469/2/1/1/2;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi   Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.949/2005, privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Piaţa Traian, înscris în C.F. nr. 29137 Braşov, cu nr. top. 7469/2/1/1/2;
                 Având în vedere C.U. nr. 2.332/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                 În temeiul art. 38,   lit. f   şi art. 46 (1) din Legea   Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
           Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Braşov, Piaţa Traian, înscris în C.F. nr. 29137 Braşov, cu nr. top. 7469/2/1/1/2, în conformitate cu C.U. nr. 2.332/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia Tehnică Topografică întocmită de ing. Marilena Catană.
   
 
             Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.