Hotărârea nr. 652/2005

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267/1999;ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. V.R.S. S.R.L. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BRASOV ;STR. CARPATILOR - STATIE RAT;VALEA CETATII.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 652

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: modificarea contractului de închiriere nr. 267/1999, încheiat între Municipiul Braşov şi
S.C. V.R.S. S.R.L. pentru terenul situat în Braşov , str. Carpaţilor - staţie RAT, Valea Cetăţii;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate sub nr. 70978 din 17 octombrie 2005, prin care s-a propus modificarea contractului de închiriere nr. 267/1999, încheiat între Municipiul Brasov şi  S.C. V.R.S. S.R.L., pentru terenul situat în Braşov , str. Carpaţilor - staţie RAT Valea Cetăţii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  g  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 267 din 18 iunie 1999 - locatar S.C. V.R.S. S.R.L., prin care se vor aduce următoarele modificări:
- suprafaţa închiriată va fi de 136,90 m.p.
- folosirea terenului va fi pentru amplasare construcţie provizorie pentru desfăşurarea de activităţi economice de alimentaţie publică.
 
 
 
Art. 2. Primarul Munipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.