Hotărârea nr. 651/2005

APROBAREA UNUI AL DOILEA SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE KONYA ANDRAS KONYA BALASZ;KONYA NICOLAE;KONYA IANOS;DRAGOMIR DEZSO;DRAGOMIR WILMA DRAGOMIR IZABELA SI STATUL ROMÂN (GRADINA ZOOLOGICA).

 

 

HOTĂRÂREA NR. 651

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui al doilea schimb de terenuri între Konya Andras Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianos, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma Dragomir Izabela şi Statul Român (Grădina Zoologică);
 
 
 
 
Consiliul Local al   Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 35.080/2005,privind aprobarea unui al doilea schimb de terenuri între Konya Andras Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianos, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma Dragomir Izabela şi Statul Român;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38 , lit. f si art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbul între : cota de 16,48 % din 64,57 % (29.056,5 m.p.) din terenurile înscrise în C.F. nr. 13349 Braşov, cu nr .top.6874/2/2 şi nr. top. 6875/2, cotă care reprezintă o suprafată de 4.788,2 m.p., proprietari Konya Andras, Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianos, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela, în cote indivize şi terenul înscris în CF nr. 30322 Braşov, cu nr. top. 6915/a/1/1/3/13/1, în suprafaţă de 4.788,2 m.p., proprietar Statul Român.
 
 
Art. 2. Cota de 16,48 % din 64,57 % (29.056,5 m.p.) din terenurile înscrise în C.F. nr. 13349 Braşov,             nr. top. 6874/2/2 şi nr. top. 6875/2, suprafaţa de 4.788,20 m.p. va trece în proprietatea publică a Municipiului Braşov, iar terenul înscris în C.F. nr. 30322 Braşov, cu nr. top. 6915/a/a/1/1/3/13/1, în suprafaţă totală de 4.788,2 m.p., va trece în proprietatea d-lor Konya Andras, Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianos, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela, în cote indivize.
 
 
Art. 3. Se însuşeşte documentaţia tehnică de evaluare întocmita de ing. Petriu Elena Nora, privind evaluarea terenurilor menţionte la art. 1 şi art. 2.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.