Hotărârea nr. 650/2005

APROBAREA ESALONARII LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.A .

 

 

HOTĂRÂREA NR. 650

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către
 S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.A;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de Specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu      nr. 118.723 din data de 25 octombrie 2005, prin care se propune aprobarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.A.;
Având în vedere prevederile art. 121, alin. (2), lit. a din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.    Se aprobă eşalonarea la plata sumei de 213.500 RON , reprezentând taxă domeniu public, datorată bugetului local de S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.A.
 
 
Art. 2. Eşalonarea la plată se face pe o perioadă de 8 luni, începând cu luna noiembrie, conform graficului de eşalonare depus în anexa la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Garanţiile vor fi constituite sub forma ipotecii asupra unor bunuri imobile din ţară în procent de 100% din totalul creanţelor locale pentru care s-au acordat înlesnirile la plată, respectiv 213.500 RON. Direcţia Fiscală se va îndestula din garanţiile depuse dacă nu se vor realiza condiţiile şi termenele prevăzute în prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin prezenta hotărâre atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi /sau condiţiile nu au fost respectate.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.