Hotărârea nr. 65/2005

OBIECT: ACORDAREA AVIZULUI PREALABIL REFERITOR LA PRETURILE PENTRU ENERGIA TERMICA FURNIZATA UTILIZATORILOR DE CATRE S.C. "CET BRASOV" S.A., PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7

HOTĂRÂREA NR. 65


Obiect: Privind acordarea Avizului prealabil referitor la preţurile pentru energia termica furnizată utilizatorilor de catre S.C. "CET Braşov" S.A., pentru anul 2005.


Consiliul Local al municipiului,Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 54.009 din 11 ianuarie 2005 ale Biroului Monitorizare Servicii Publice, Regii Autonome şi Societăţi Comerciale din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus acordarea Avizului prealabil referitor la preţurile pentru energia termică fumizată utilizatorilor de catre S.C. "CET Braşov" S.A pentru anul 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001, Legea Serviciilor Publice de gospodărie comunală; O.G. nr. 73 din 29 august 2002, privind Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, O.U.G. nr. 29/1998, privind înfiinţarea A.N.R.E.;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. i şi j din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se avizează tarifele pentru energia termică produsă de S.C. "CET Braşov" S.A pentru anul 2005, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Subvenţia aprobată pe anul 2005 şi cuprinsă în bugetul local al municipiului Braşov, pentru acoperirea diferenţelor la preţ şi tarif pentru energia termică este în suma de 283.759.470 mii lei.
Art. 3. Se imputerniceşte conducerea S.C. "CET Braşov" S.A de a prezenta şi susţine la AN.R.E. Bucureşti aprobarea tarifelor pentru 2005.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov şi conducerea S.C. "CET Braşov" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.