Hotărârea nr. 649/2005

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 649

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Persoane
 Fără Adăpost Braşov;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov,întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost, înregistrate sub nr. 14.395 din 26 octombrie 2005, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Persoane Fără Adăpost;
                Având în vedere art. 1 şi art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573/2005 privind transformarea Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Centru pentru Persoane Fără Adăpost, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, republicată privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
                Art. 2. Primarul   Municipiului   Braşov şi Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.