Hotărârea nr. 647/2005

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 647

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Braşov;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului pentru Managementul Calităţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 72.454 din 21 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Braşov,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Braşov prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.