Hotărârea nr. 646/2005

PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII TITULATURII INSTITUTIEI FILARMONICII “G. DIMA”;ÎN FILARMONICA BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 646

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: privind aprobarea schimbării titulaturii instituţiei Filarmonicii “G. Dima”, în FILARMONICA BRAŞOV;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 71.801 din 19 octombrie  2005, prin care s-a propus modificarea titulaturii instituţiei Filarmonicii “G. Dima”, în FILARMONICA BRAŞOV;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În   temeiul art. 38, lit. u   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă ca titulatura Filarmonicii să se modifice din Filarmonica “G. Dima“ Braşov, în FILARMONICA BRAŞOV.
 
 
 
Art. 2 .   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.