Hotărârea nr. 645/2005

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A CONTRAVALORII CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE SI GOSPODARIRE PENTRU SEDIUL ÎN CARE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA CENTRUL MUSASHINO JAPONIA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 645

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: plata din bugetul local a contravalorii cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire pentru sediul în
care îşi desfăşoară activitatea Centrul Musashino Japonia;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005,
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G., din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 72.456/ 2005, prin care se propune plata din bugetul local a contravalorii cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire pentru sediul în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Musashino Japonia ;
Având în vedere Memorandumul încheiat la data de 22 noiembrie 2004 între Primăria Musashino şi Primăria Braşov, pct. 2 al Programului de Implementare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. d , x   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Local nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă plata din bugetul local a contravalorii cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire pentru sediul în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Musashino, respectiv: încălzit, iluminat, apă-canal, salubritate, materiale de curăţenie şi prestări servicii curăţenie.
 
 
                Art. 2. Fondurile necesare plăţii acestor cheltuieli vor fi asigurate odată cu aprobarea bugetului Municipiului Braşov şi pot fi modificate pe parcursul anului prin rectificări bugetare.
 
 
                Art. 3. În baza prezentei hotărâri se va proceda la încheierea unui contract de plată a utilităţilor între Municipiul Braşov şi proprietarul spaţiului cu care Primăria Musashino a încheiat contractul de închiriere, până la data de 30 aprilie 2008.
 
 
                Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.