Hotărârea nr. 644/2005

COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A CROSULUI “15 NOIEMBRIE” ORGANIZAT DE CATRE ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE 1987 BRASOV;PENTRU ANIVERSAREA DIN 2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 644

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: cofinanţarea de la bugetul local a Crosului “15 Noiembrie” organizat de către Asociatia 15 Noiembrie 1987 Braşov, pentru aniversarea din 2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, ONG din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 70.414/2005, prin care se propune aprobarea cofinanţării de la bugetul local a Crosului “15 Noiembrie” organizat de către Asociatia 15 Noiembrie 1987 Braşov, pentru aniversarea din 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. p din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1. Se aprobă cofinanţarea cu suma de 15.000 RON a Crosului “15 Noiembrie” organizat de către Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov pentru aniversarea din 2005.
 
 
Art. 2.    Suma se va vira din Cap. 59.02 Cultură, Religie şi Acţiuni privind activitatea sportive şi de tineret, respectiv din subcapitolul 59.02.20 Activitatea sportivă, în contul Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov pentru acoperirea cheltuielilor privind mape (invitaţii, fanion, bloc notes, pix, etichete autocolante personalizate) plachete comemorative, diplome de onoare, insigne şi ecusoane).
 
 
Art. 3. Fondurile se asigură prin diminuarea Cap. 95.02. Fonduri de rezervă.
 
 
Art. 4. În termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii, Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov, va prezenta Primăriei Municipiului Braşov documentele justificative (copie facturi) şi raportul final al evenimentului.
 
 
Art. 5.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.