Hotărârea nr. 643/2005

APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P + E + M;STR. M EMINESCU NR. 42 A;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 643

din data de 31 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D.– Construire casă de locuit P + E + M, str. M Eminescu nr. 42 A, Braşov”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţã ordinară la data de 31 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 62.781 din 19 septembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.– Construire casă de locuit P + E + M, str. M. Eminescu nr. 42 A, Braşov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art.1. Se aprobă documentaţia “P.U.D.– Construire casă de locuit P + E + M,  str. M. Eminescu   nr. 42 A, Braşov”, având ca beneficiari pe Drăgulin Ion şi Lucia şi întocmită de S.C. TOP FORM S.R.L.
 
 
 
 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.