Hotărârea nr. 64/2005

OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA SI A CONTRACTULUI CADRU DE MANAGEMENT PENTRU DIRECTORII INSTITUTIILOR DE CULTURA AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAO

HOTĂRÂREA NR. 64


Obiect: Privind aprobarea contractului individual de muncă şi a contractului cadru de management pentru directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate înregistrate cu nr. 5.408 din 31 ianuarie 2005, ale Biroului Monitorizare Învăţământ, Sănătate, Cultură şi Sport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care s-a propus aprobarea contractului individual de muncă şi a contractului cadru de management pentru directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Conslliului Local Braşov.
Având în vedere Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2.129/2001; Legea privind instituţiile publice de spectacole şi concerte nr. 504/2004; H.C.L. nr. 573/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local; H.C.L. nr. 577/2004 privind aprobarea contractului individual de muncă şi a contractului cadru de management pentru directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor despecialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. i, n şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                                HOTĂRĂŞTE:


 Art. 1. Se aprobă conţinutul contractului individual de muncă şi al contractului cadru de management, conform anexelor 1 şi 2, parte integrantă a acestei hotărâri, pentru directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov.
Art. 2. Contractul individual de muncă şi contractul cadru de management vor fi semnate de către directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov şi de municipiul Braşov, prin ordonatorul principal de credite.
Art. 3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 577/2004 având ca obiect aprobarea contractului individual de muncă şi a contractului cadru de management pentru directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov şi directorii instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.