Hotărârea nr. 639/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE A MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. IULIA MEDI CONSULT S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 639

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea contractului de asociere a Municipiului Braşov cu S.C. IULIA MEDI CONSULT S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brasov, intrunit in sedinta extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 71.769/2005, prin care se propune aprobarea contractului de asociere a Municipiului Braşov cu S.C. IULIA MEDI CONSULT S.R.L.;                
Având în vedere prevederile Codului Comercial cap. 2, secţiunea I, art. 251 - 256; Hotărârii Consiliului Local nr. 599/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, x   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Contractul de asociere între Municipiul Braşov şi S.C. IULIA MEDI CONSULT S.R.L., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei   hotărâri