Hotărârea nr. 638/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE COMASARE SI CONTOPIRE TEREN SITUAT ÎN STR. CRINULUI NR. 58 – 59 BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 638

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei tehnice de comasare şi contopire teren situat în str. Crinului nr. 58 – 59 Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 61.213/2005, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnice de comasare şi contopire teren situat în str. Crinului nr. 58 – 59, Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c, f şi   art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia tehnică de comasare şi contopire a terenului înscris în C.F. nr. 24961 Braşov, sub nr. top. 8782/1/b/1/54 şi nr. top. 8782/1/b/1/55, întocmită de exp. Achim Victor.
 
 
Art. 2. Se aprobă înscrierea construcţiei, conform Adeverinţei nr. 46.672/2003, în C.F. nr. 24961 Braşov, sub nr. top. 8782/1/b/1/54 – 8782/1/b/1/55, eliberată de Primăria Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.