Hotărârea nr. 637/2005

MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 433/2005;PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT A UNUI IMOBIL DIN INCINTA GRUPULUI TEHNOLOGIC ASTRA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 637

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 433/2005, privind darea în administrare către Regia
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a unui imobil din incinta Grupului Tehnologic Astra;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciul Intabulări, Cadastru, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 71.914/2005, prin care se propune reglementarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2005, în sensul înscrierii corecte a numărului top. 6810/1/27, în nr. top. 6810/1/28, identificat în C.F.32765.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2005, astfel modificată va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 433 Din data de :   25 iulie 2005          
 republicată conform H.C.L nr. 637 din data de 21 octombrie 2005
 
 
Obiect: darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului
 edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28, din incinta
Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23;
 
 
                 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.150/2005, prin care se propune darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28 din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23;
Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1995 Legea Învăţământului şi ale O.U.G. nr. 184/2001, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  g, art. 125   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă darea în administrare pe durata existenţei Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/27 din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23.
 
 
Art. 2. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului edificat pe terenul înscris în C.F. 32765 Braşov, nr. top. 6810/1/27, din bloc – dormitor în spaţiu cu altă destinaţie modificându-se corespunzător Protocolul între Municipiul Braşov şi Grupul Tehnologic Astra.
 
 
Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în cel privat al Municipiului Braşov al blocului şi terenul aferent acestuia.
 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei şi cercetării.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.;