Hotărârea nr. 636/2005

ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV;COMUNA PREJMER;S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.;S.C. IMPULS STRATEGIC CONSULTING S.R.L.;S.C. AQUA SERVICE S.R.L.;ANTONIO GRAELLS;MIQUEL LLONCH;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI PARC INDUSTRIAL PE RAZA COM

 

 

HOTĂRÂREA NR. 636

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
                 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 65.273/2005, prin care se propune asocierera Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în vederea realizării unui Parc Industrial pe raza Comunei Prejmer şi participarea Municipiului Braşov la construirea unei societăţi comerciale de administrare a acestui parc industrial;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 din O.G. nr. 65/2001 – privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, modificată şi completată prin Legea nr. 490/2002; Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale; Procesul - Verbal din data de 7 octombrie 2005 al Comisiei constituite în baza H.C.L.   nr. 292/2005, D.P. nr. 3.156/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, j, x, y şi art. 46din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Seaprobă asocierea Municipiului Braşov alături de: Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L.; S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L.; S.C. Aqua Service S.R.L.; Antonio Graells; Miquel Llonch, în scopul realizării unui Parc Industrial în extravilanul Comunei Prejmer.
 
Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Braşov alături de: Judeţul Braşov; Comuna Prejmer; S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L. şi S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L. – la constituirea unei societăţi comerciale de administrare a parcului industrial descris la art. 1.
 
Art. 3. Se aprobă capitalul social al societăţii administrator – în valoare de 10.000 Euro (236.000 RON).
 
Art. 4. Se aprobă structura acţionariatului din punct de vedere al valorii capitalului social, astfel:
-          Judeţul Braşov cu o participare de 5 % din valoarea capitalului social;
-          Municipiul Braşov cu o participare de 5 % din valoarea capitalului social;
-          Comuna Prejmer cu o participare de 3 % din valoarea capitalului social;
-          S.C. Impuls Strategic Consulting S.R.L. cu o participare de 2 % din valoarea capitalului social;
-          S.C. Graells & Llonch Invest S.R.L. cu o participare de 85 % din valoarea capitalului social.
 
Art. 5. Se constituie comisia ce va participa la elaborarea contractului de asociere şi a actului de constituire al societăţii comerciale care va administra parcul industrial, în următoarea componenţă:
-          preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia;
-          din partea executivului, persoanele desemnate prin D.P. nr. 3.156/2005.
 
Art. 6. Documentele menţionate la art. 5, vor fi înaintate spre analiză şi aprobare către Consiliul Local.                            
Art. 7. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din data de 30 mai 2005.
 
Art. 8. Primarul  Municipiului Braşov şi persoanele menţionate la art. 5 vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.