Hotărârea nr. 635/2005

RESPINGEREA “PLÂNGERII PREALABILE” FORMULATE DE DL. GÂRBACEA SORIN SI ALTII;ÎMPOTRIVA H.C.L NR. 503/2005 – “PRIVIND LISTA SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE;AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV;CARE FAC OBIECTUL O.U.G.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 635

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: respingerea “Plângerii prealabile” formulate de dl. Gârbacea Sorin şi alţii, împotriva H.C.L nr. 503/2005 – “privind lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, care fac obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005”;  
 
 
 
 
              Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 68.332/2005, prin care se propune respingerea “Plângerii prealabile” formulate de dl. Gârbacea Sorin şi alţii, împotriva Hotărârea Consiliului Local nr. 503 din 29 august 2005 – “privind lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, care fac    obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005” ;
                Având în vedere prevederile art. 2 (1) din Legea nr. 219/1998; art.11 din Legea nr. 213/1998; O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005 –“privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical”;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , g,   art. 46 şi art. 125, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Articol Unic: Se respinge plângerea prealabilă, formulata de domnul Gârbacea Sorin şi alţii, împotriva Hotărârii Consiliului Local   nr. 503 din 29 august 2005, “privind lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, care fac obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005”.