Hotărârea nr. 633/2005

ANULAREA POZITIEI NR. 51;CAP. G DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999;REPUBLICATA;ATESTATA PRIN H.G. NR. 972/2002 ;POZITIA 2.547.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 633

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: anularea poziţiei nr. 51, cap. G din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, atestată prin H.G. nr. 972/2002 , poziţia 2.547;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 655.323/2005, prin care se propune anularea poziţiei nr. 51, cap. G din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, atestată prin H.G.nr. 972/2003, poz. 2.547;
Având în vedere prevederile Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei; H.G. nr. 890/2005, privind funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi punerea în posesie a proprietarilor; Legea nr. 213/2001, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, atestată prin H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al Municipiului Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă anularea poziţiei nr. 51, cap. G din Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, respectiv poziţia nr. 2.547 din H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al Municipiului Braşov şi trecerea imobilului în suprafaţă de 20.000 m.p., înscris în C.F. 28175, nr. top. 14208/5/2/1/1/1/1/1/1/b/2, din domeniul  public în domeniul privat al Municipiului Braşov.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.