Hotărârea nr. 631/2005

DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI BRASOV;A SPATIILOR SITUATE ÎN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV;DINB-DUL EROILOR NR. 8.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 631

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: darea în folosinţă gratuită a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Braşov, a spaţiilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Braşov, din B-dul Eroilor nr. 8;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Braşov, prin care se propune darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Braşov, a spaţiilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Braşov, din B-dul Eroilor nr. 8;
Având în vedere O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 2.104/2004, pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor,
Văzând H.C.L. nr. 643 din 20 decembrie 2004, privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, H.C.L. nr. 43 din 26 ianuarie 2005, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi H.C.L. nr. 387 din 4 iulie 2005, privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ca serviciu public cu personalitate juridică;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov,
În temeiul art. 38, lit. g, art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 25 de ani, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Braşov, serviciu public cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Braşov, a spaţiilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Braşov, din B-dul. Eroilor nr. 8, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Predarea – primirea camerelor şi celorlalte încăperi precum şi stabilirea cotelor de participare la cheltuielile de consum la utilităţi se face pe bază de proces verbal încheiat între Serviciul Administrativ şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Braşov, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.