Hotărârea nr. 630/2005

APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PE ANUL 2005 PRIVIND PERSOANELE ÎNDREPTATITE SA BENEFICIEZE DE LOCUINTE SOCIALE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 630

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea listei de priorităţi pe anul 2005 privind persoanele îndreptăţite să beneficieze de
locuinţe sociale;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 13.938 din 19 octombrie 2005, pn care se propune aprobarea listei de priorităţi pe anul 2005 privind persoanele îndreptăţite la locuinţe sociale cu solicitanţii care întrunesc criteriile de acordare a locuinţelor sociale;
                Având în vedere Legea nr. 114/1996, privind locuinţele art. 42 şi art. 43; Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, art. 21, alin. 1, respectiv alin. 2; Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004 prin care Direcţia de Servicii Sociale are obligaţia să asigure documentaţia necesară soluţionării cererilor de atribuire a locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996; Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2004, republicată, privind aprobarea constituirii comisiei de analiză a Cererilor de Atribuire a Locuinţelor Sociale, a criteriilor de repartizare a acestora, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă S T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2005 privind persoanele îndreptăţite la locuinţe sociale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.