Hotărârea nr. 63/2005

OBIECT: APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV DIN ADMINISTRAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INSTITUTIILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL

HOTĂRÂREA NR. 63

Obiect: Privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 
Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. ad. 37.846 din 4 noiembrie 2004, ale Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile Art. 38, lit. f şi g din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 şi H.G. nr. 2.192/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. p şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă Normele metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Braşov din administrarea serviciilor publice şi instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local, prevazute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 573/2004.
Art. 3. Serviciile publice şi instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.