Hotărârea nr. 629/2005

APROBAREA TIPURILOR DE SERVICII;FRECVENTA ACESTORA SI CONTRIBUTIILE CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTNICE DE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 629

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect : aprobarea tipurilor de servicii, frecvenţa acestora şi contribuţiile corespunzătoare tipurilor de
servicii acordate persoanelor vârstnice de Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 13.917 din 19 octombrie 2005, prin care se propune aprobarea tipurilor de servicii şi a contribuţiilor corespunzătoare tipurilor de servicii acordate persoanelor vârstnice de Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, H.C.L nr. 155 din 28 martie 2005 privind aprobarea tipurilor de servicii, frecvenţa acestora contribuţiile corespunzătoare tipurilor de servicii acordate persoanelor vârstnice de Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art.38, lit. s şi   art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă tipurile de servicii, frecvenţa acestora şi contribuţiile corespunzătoare tipurilor de servicii acordate de Direcţia de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din   28 martie 2005,  se revocă.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.