Hotărârea nr. 627/2005

APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 627

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost, înregistrate cu nr. 13.918 din 19 octombrie 2005, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 573/2005 privind transformarea Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Centru pentru Persoane Fără Adăpost, serviciu public cu personalitate juridica în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, republicată privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale; O.U.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, Regulamentul - Cadru din 9 iunie 2005 de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.