Hotărârea nr. 625/2005

APROBARE TARIF / AGENT COMUNITAR DIN CADRUL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 625

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobare tarif / agent comunitar din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 3.559 din 17 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea tarifului de 1266,00 lei (RON) lunar, pentru un agent comunitar, pe care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov îl va practica în contractele de prestări servicii pe care le va încheia cu beneficiarii;
Având în vedere Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e şi art. 46 (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă tariful de 1266,00 lei (RON) lunar, pentru un agent comunitar, pe care Direcţia Poliţia Comunitară Braşov îl va practica în contractele de prestări servicii pe care le va încheia cu beneficiarii serviciilor de pază.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.