Hotărârea nr. 624/2005

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE CENTRALA – SCOALA GENERALA NR. 5;CORP A;STR. DR. I. CANTACUZINO NR. 3 – BRASOV".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 624

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem de încălzire centrală – Şcoala Generală nr. 5, Corp A, Str. Dr. I. Cantacuzino nr. 3 – Braşov”;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură Finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 980/2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem de încălzire centrală la Şcoala Generală nr. 5, Corp A, str. Dr. I. Cantacuzino nr. 3 - Braşov”;
                Având în vedere, art. 40, alin. 1 din Legea Finanţelor Publice Locale nr. 108/2004 şi Legea nr. 500/2002 privind Finanţele Publice;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. l, m  şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
                                                                                H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem de încălzire centrală – Şcoala Generală nr. 5 – Corp A, str. Dr. I. Cantacuzino nr. 3 Braşov”, după cum urmează:
 
- valoarea totală :                               - 150.000 RON
- termen de execuţie:                           - 1 lună
- puterea instalată :                            - 2 cazane X 187 kW.
- boiler vertical:                                  - 200 l
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de   Stat şi a Instituţiilor de Cultură   Finanţate de la Bugetul Local, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.