Hotărârea nr. 623/2005

RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATE DE ASOCIATIA PRO – DEMOCRATIA CLUB BRASOV;ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 495 DIN 29 AUGUST 2005;REFERITOARE LA "REGULAMENTUL DE TAIERE SI TOALETARE AL ARBORILOR SI ARBUSTILOR DE PE DOM

 

 

HOTĂRÂREA NR. 623

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: respingerea reclamaţiei administrative formulate de Asociaţia Pro – Democraţia Club Braşov, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 29 august 2005, referitoare la “Regulamentul de tăiere şi toaletare al arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat precum şi amenajarea zonelor verzi prin plantări de material dendrofloricol;
                 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 71.201/2005, prin care s-a propus respingerea reclamaţiei administrative nr. 64.932 din 26 septembrie 2005, formulate de Asociaţia Pro – Democraţia Club Braşov;
Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 1, alin. 1; art. 2, alin. 1, lit. i, art. 7, alin. 1 şi alin. 4;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. f  şi art. 46din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Articol Unic:   Se respinge reclamaţia administrativă nr. 64.932/2005, formulată de Asociaţia Pro – Democraţia Club Braşov, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 29 august 2005.