Hotărârea nr. 622/2005

COFINANTAREA PARTICIPARII CORULUI COMUNITATII EVREILOR DIN BRASOV LA RISHON LE ZION – ISRAEL;LA FESTIVITATILE DE ANIVERSARE A 10 ANI DE LA ÎNFRATIREA CELOR 2 ORASE;ÎN PERIOADA 16 – 23 OCTOMBRIE 2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 622

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: cofinanţarea participării Corului Comunităţii Evreilor din Braşov la Rishon Le Zion – Israel, la festivităţile de aniversare a 10 ani de la înfrăţirea celor 2 oraşe, în perioada 16 – 23 octombrie 2005;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 69.025 din 10 octombrie 2005, prin care se propune cofinanţarea participării Corului Comunităţii Evreilor din Braşov la Rishon Le Zion – Israel, la festivităţile de aniversare a 10 ani de la înfrăţirea celor 2 oraşe, în perioada 16 – 23 octombrie 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. p   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 8.500 RON, reprezentând 1/3 din cheltuielile de transport ale membrilor Corului Comunităţii Evreilor din Braşov, în vederea participării la Rishon Le Zion – Israel, la festivităţile de aniversare a 10 ani de la înfrăţirea celor 2 oraşe, în perioada   16 – 23 octombrie 2005.
 
 
Art. 2. Plata contravalorii transportului în limita sumei de 8.500 RON se va face de către Primăria Municipiului Braşov din Cap. 51.02Autorităţi Publiceart. 30.07. Alte cheltuieli.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va  asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.