Hotărârea nr. 621/2005

NUMIREA PRIN CONCURS A DOMNULUI VASILE CRISTIAN DORU ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 621

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: numirea prin concurs a domnului VASILE CRISTIAN DORU în funcţia de director al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont ;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate cu nr. 68.199 din 6 octombrie 2005, prin care se propune numirea prin concurs a domnului VASILE CRISTIAN DORU, în funcţia de director al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, pe perioadă nedeterminată;
Având în vedere procesul – verbal nr. 65.514/2005 al comisiei de concurs constituită conform Dispoziţiei nr. 4.256/2005;
Văzând prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i   şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Senumeşte domnul VASILE CRISTIAN DORU în funcţia de director al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, pe durată nedeterminată.
 
 
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov pentru a semna contractul individual de muncă al directorului Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va  asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.