Hotărârea nr. 62/2005

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENURILOR SI CLADIRILOR SITUATE ÎN PIATA TRAIAN DETINUTE DE S.C. REVOLUT S.R.L., ASOCIATIA MINORITATILOR EUROPENE SI S.C. LA FAYETTE MODE S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S

HOTĂRÂREA NR. 62


Obiect: Privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor şi clădirilor situate în
Piaţa Traian deţinute de S.C. Revolut S.R.L., Asociaţia Minorităţilor Europene şi
 "S.C. La Fayette Mode S.R.L ".


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. ad. 376/2005, ale Serviciului Valorificare lmobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor şi clăidirilor situate în Piaţa Traian detinute de S.C. Revolut S.R.L., Asociaţia Minorităţilor Europene şi S.C. La Fayette Mode S.R.L. ;
Având în vedere prevederile Art. 3 al H.C.L. nr. 201/2001, coroborată cu prevederile H.C.L. nr. 70/1996, republicată şi H.C.L. nr. 160/2004, precum şi prevederile Art. 1.2. al H.C.L. nL 427/2001, republicată conform H.C.L. nL 374/2002;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f precum şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Consiliul Local al municipiului Braşov constată că H.C.L. nr. 70/1996, H.C.L. nr. 122/1998, H.C.L. nr. 244/1998, H.C.L. nr. 201/2001 şi H.C.L. nr. 160/2004, referitoare la terenul închiriat în Piaţa Traian, catre S.C. Revolut S.R.L. nu au fost duse la îndeplinire şi în consecinţă sunt revocate de drept, motiv pentru care contractul de închiriere nr 14.687/1996 încheiat între municipiul Braşov şi S.C. Revolut S.R.L. se reziliază.
Art. 2. Consiliul Local al municipiului Braşov constată că H.C.L. nr. 427/2000 şi H.C.L. nr. 374/2002, referitoare la construcţia din Piaţa Traian atribuită către Asociaţia Minorităţilor Europene nu au fost duse la îndeplinire şi în consecinţă sunt revocate de drept motiv pentru care contractul de comodat nr. 82 din 7 februarie 2002, încheiat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Minorităţilor Europene se reziliază.
Art. 3. Consiliul Local al municipiului Braşov constată că H.C.L. nr. 171 din 31 mai 1999 privind ocuparea terenului din Piaţa Traian de către S.C. La Fayette Mode S.R.L. nu a fast respectată în sensul că suprafaţa ocupată în realitate este mult mai mare, fapt ce conduce la blocarea accesului în piaţa şi în consecinţă hotărăşte revocarea H.C.L. nr. 171/1999.
Art. 4. Destinaţia terenurilor şi construcţiilor din Piaţa Traian se va stabili în baza unui P.U.D. aprobat de Consiliul Local Braşov după care se vor aplica prevederile legale în vigoare.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.