Hotărârea nr. 619/2005

AVIZAREA DOCUMENTATIEI „P.U.Z. - ZONA DEALUL CETATII – STR. GHEORGHE MARINESCU;STR. MAIOR CRANTA;STR. BUZOIANU;DR. MARINESCU;STR. AL. I. CUZA”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 619

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: avizarea documentaţiei „P.U.Z. - Zona Dealul Cetăţii – str. Gheorghe Marinescu, str. Maior Cranţa, str. Buzoianu, Dr. Marinescu, str. Al. I. Cuza”
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 68.313 din 6 octombrie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei „P.U.Z. - Zona Dealul Cetăţii – str. Gheorghe Marinescu, str. Maior Cranţa, str. Buzoianu, Dr. Marinescu,  str. Al. I. Cuza”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior, şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Zona Dealul Cetăţii – str. Gheorghe Marinescu, str. Maior Cranţa, str. Buzoianu, Dr. Marinescu, str. Al. I. Cuza”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.