Hotărârea nr. 618/2005

APROBAREA DOCUMENTATEI “P.U.D. – CONSTRUIRE MAGAZIN MINI - MAX DISCOUNT S.R.L.;STR. BRONZULUI F.N.;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 618

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect : aprobarea documentaţei “P.U.D. –Construire magazin MINI - MAX DISCOUNT S.R.L.,
 str. Bronzului f.n., Braşov”;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 60.256 din 8 septembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire magazin MINI - MAX DISCOUNT S.R.L., str. Bronzului f.n., Braşov”;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior, şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism ;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã S T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Construire magazin MINI - MAX DISCOUNT S.R.L., str. Bronzului f.n., Braşov”, iniţiată de S.C. Magnum Dezvoltare SRL şi elaborată de S.C. ALPHA DOMUS S.R.L.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.