Hotărârea nr. 615/2005

APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU REGIM DE ÎNALTIME P + E ;CALEA BUCURESTI F.N.;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 615

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire service auto cu regim de înălţime P + E , Calea Bucureşti f.n., Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 65.195 din 27 septembrie 2005, prin care se propune aprobare “P.U.D. – Construire service auto cu regim de înălţime P + E, Calea Bucureşti f.n., Braşov”;                             
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1.   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Construire service auto cu regim de înălţime P + E,   Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiată de Petre Alexandru şi întocmită de S.C. AXX PLAN S.R.L. Braşov – birou de arhitectură, pe terenul identificat în C.F. 32115 Braşov, cu nr. top. 7261/1/a/1/41.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.