Hotărârea nr. 614/2005

APROBARE “P.U.D. – SEDIU DE FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU CU REGIM DE ÎNALTIME DS + P + E + M;STR. TÂRNAVEI NR. 9;BRASOV”

 

 

HOTĂRÂREA NR. 614

din data 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă şi locuinţă de serviciu cu regim de înălţime Ds + P + E + M, str. Târnavei nr. 9, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 46.793 din 7 iulie 2005, prin care se propune aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă şi locuinţă de serviciu cu regim de înălţime Ds + P + E + M, str. Târnavei nr. 9, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1.   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă documentaţia “P.U.D. – Sediu de firmă şi locuinţă de serviciu cu regim de înălţime    Ds + P + E + M, str. Târnavei nr. 9, Braşov”, iniţiată de către S.C. EURO PAPER S.R.L. şi întocmită de S.C. CASA DE MUNTE S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 17925 Braşov, cu nr. top. 7470/6.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.