Hotărârea nr. 612/2005

MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 604 DIN 14.10.2005 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :„REABILITAREA RETELEI STRADALE ÎN MUNICIPIUL BRASOV"

 

 

HOTĂRÂREA NR. 610

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect :  modificarea Hotărârii Consiliului Local   nr. 604 din 14.10.2005 referitoare la aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea obiectivului de investiţii :„Reabilitarea retelei stradale în Municipiul Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice - Serviciul Buget, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 604 din 14 octombrie 2005, referitoare la aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea retelei stradale în Municipiul Braşov”;
Având în vedere H.C.L nr. 301/2005, privind aprobarea Acordului de Pre-finantare cu Banca Europeană de Reconstructie şi Dezvoltare privind transportul urban şi reabilitare străzi în Municipiul Braşsov, capitolul IV - "Împrumuturi" din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, din Legea nr. 544/2001, privind informaţiile publice, Legea nr. 313/2004, privind datoria publică, anexa nr. 1, art. 1, alin. 3, H.G. nr. 158/2005, privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, H.C.L. nr. 150/2001, privind reabilitarea reţelei stradale în Municipiul Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d d in Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.    Se aprobă modificarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 604 din 14 octombrie 2005, privind aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea retelei stradale în Municipiul Braşov”, în sensul ca din conţinutul art. 1, ultimul paragraf, se elimină expresia :”exceptând cotele defalcate din impozitul pe venit”.
 
 
 
Art. 2.   Hotărârea Consiliului Local nr. 604 din 14 octombrie 2005, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
 
Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 604                      republicată conform H. nr.   612
          Din data de :   14 octombrie 2005       din 21 octombrie 2005
 
 
 
Obiect: aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea
reţelei stradale în municipiul Braşov”;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 70.432/2005, prin care se propune aprobarea Contractului de Împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reabilitarea străzilor din Municipiul Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2005, privind aprobarea Acordului de Pre-finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind transportul urban şi reabilitare străzi în Municipiul Braşov, capitolul IV - "Împrumuturi" din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile publice, Legea nr. 313/2004, privind datoria publică, anexa nr. 1, art. 1, alin. 3, H.G. nr. 158/2005, privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, H.C.L. nr. 150/2001, privind reabilitarea reţelei stradale în Municipiul Braşov,
Văzând prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   şi art. 46, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
                Art. 1.    Se aprobă contractarea de către Municipiul Braşov a împrumutului extern pentru finanţarea investiţiilor în proiectul „Reabilitarea reţelei stradale în Municipiul Braşov”, în următoarele condiţii:
                - valoarea împrumutului va fi de 15.000.000 Euro; Contribuţia din bugetul local al municipiului în vederea cofinanţării proiectului este de 4.000.000 Euro;
                - finanţatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
                - plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia;
                - plata oricăror taxe şi impozite aferente realizării investiţiei se va face din bugetul local
- rambursarea creditului se face în 20 rate semestriale egale la 11 aprilie şi 11 octombrie cu începere de la 11 octombrie 2008 până   la 11 aprilie 2018;
- garantarea împrumutului prin veniturile proprii ale bugetului local.
 
Art. 2.    Se aprobă încheierea Contractul de Credit, anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3.   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, domnul George Scripcaru, să semneze în numele Municipiului Braşov, Contractul de Credit cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, eventualele completări convenite de părţile contractante, precum şi alte documente referitoare la derularea finanţării.
 
Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.