Hotărârea nr. 611/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: “ REABILITARE RETEA STRADALA ÎN MUNICIPIUL BRASOV – FAZA SF ”

 

 

HOTĂRÂREA NR. 611

din data de 21 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de
investiţii: “ Reabilitare reţea stradală în Municipiul Braşov – faza SF ”
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale   Serviciului Investiţii, din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare reţea stradală în Municipiul Braşov – faza SF”:
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 604 din 14 octombrie 2005, prin care s-a aprobat contractarea împrumutului extern B.E.R.D. pentru finanţarea obiectivului de investiţii “ Reabilitare reţea stradală în Municipiul Braşov”;
Având în vedere O.G. nr. 45/2003, art. 40 (1);
In temeiul art. 38, lit. m din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T A R A S T E :
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “ Reabilitare reţea stradală în Municipiul Braşov – faza SF” pentru străzile cuprinse în anexa 1, după cum urmează:
 
- valoare totală                                      – 67.439.262 RON            ( 18.942.017 Euro)
                - din care C+M                                      – 56.880.771 RON           ( 15.976.398 Euro)
- durata de realizare                              – 36 luni
- conform DEVIZULUI GENERAL din anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
                                                Notă: 1 EURO = 3,5603 RON la 1 octombrie 2005
 
 
                Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.