Hotărârea nr. 61/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. RODIPET S.A., CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 638/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005;

HOTĂRÂREA NR. 61

Obiect:  Privind reclamapa administrativă fonnulată de S. C. Rodipet SA., cu privire
la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 638/2004.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 2.940/2005 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, privind reclamaţia administrativă formulată de S.C. Rodipet S.A., cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 638 din 20 decembrie 2004;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, H.G. nr. 972/2002;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi j ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Articol Unic. Se respinge reclamaţia adininistrativă formulată de S.C. Rodipet S.A. cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 638 din 20 decembrie 2004.