Hotărârea nr. 608/2005

ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA CONSTÂND ÎN MATERIAL LEMNOS LOCUITORILOR COMUNEI COSTINESTI;JUDETUL CONSTANTA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 608

din data de 14 octombrie 2005

 

 

Obiect: acordarea unui ajutor de urgenţă constând în material lemnos locuitorilor comunei Costineşti, Judeţul Constanţa;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 66.396/2005, ale Serviciului Intabulari Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu ;         
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 96/1998 cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional;
                În temeiul art. 38, lit. k şi art 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E  :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă acordarea ca ajutor de urgenţă a 100 m.c. lemn de construcţie şi a 100 metri steri lemn de foc pentru locuitorii comunei Costineşti, Judeţul Constanţa.
 
 
Art. 2. Cheltuielile aferente exploatării materialului lemnos şi transport vor fi suportate de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., diminuându-se în mod corespunzător profitul ce urmează a fi virat ca sursă de venit la bugetul local.   
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.