Hotărârea nr. 607/2005

ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV SI CLUBUL SPORTIV “SOCIETATEA DE PATINAJ” BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI “OLIMPIA” BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 607

din data de 14 octombrie 2005

 

 

 
Obiect: asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Clubul Sportiv “Societatea De Patinaj” Braşov, în
vederea constituirii Asociaţiei “Olimpia” Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 65. 331/2005, prin care se propune asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Clubul Sportiv “Societatea De Patinaj” Braşov, în vederea constituirii Asociaţiei “Olimpia” Braşov ;
Având în vedere Hotărârea nr. 142/2005 a Consiliului Judeţean Braşov şi adresa nr. 65.331/2005, formulată de Clubul Sportiv “Societatea De Patinaj” Braşov;
In temeiul art. 38, lit. fx   si art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
         Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi Clubul SportivSocietatea De PatinajBraşov, în vederea constituirii Asociaţiei “Olimpia” Braşov.
 
 
         Art. 2. Reprezentanţii Municipiului Brasov în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei “Olimpia” Braşov, vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
         Art. 3. Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei “Olimpia” Braşov, vor fi înaintate Consiliului Local, prin grija reprezentanţilor desemnaţi conform art. 2.
 
 
          Art. 4.   Primarul Municipiului Braşov şi persoanele menţionate la art. 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.