Hotărârea nr. 606/2005

APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "REABILITAREA ZONELOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRASOV”;DIN CADRUL PROIECTULUI CU ACELASI NUME;DEPUS PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2004 - 2006;COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 606

din data de 14 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea studiului de fezabilitate “Reabilitarea zonelor pietonale din Centrul Istoric al Municipiului
Braşov”,din cadrul proiectului cu acelaşi nume, depus pentru finanţare în cadrul Programului
PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive a Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrat cu  nr. 68.910 din 7 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate “Reabiliatrea Zonelor Pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Braşov”, a contribuţiei locale în procent de 10.1 % din valoarea totală a costurilor eligibile, costurile neeligibile ale proiectului şi costurile operaţionale şi de mentenanţă după încheierea lucrărilor din cadrul proiectului “Reabilitarea zonelor pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Braşov” depus pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, art. 40 (1);
În temeiul art. 38, lit. m   şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
   H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate “Reabilitarea zonelor pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Brasov”, cuprinzând următorii indicatori tehnico – economici : - costul estimat al investiţiei este de 3,524,179 €; durata de realizare a lucrărilor este estimată la 18 luni; numărul estimat al locurilor de muncă create la execuţie este de 30.
 
 
Art. 2. Se aprobă contribuţia locală a Municipiului Braşov reprezentând 10.1 % din valoarea totală a costurilor eligibile, cât şi valoarea totală a costurilor neeligibile prevăzute în bugetul proiectului, în cazul obţinerii finanţării proiectului “Reabilitarea zonelor pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Braşov”.
 
 
Art. 3. Se aprobă includerea în bugetele locale ale anilor viitori, a sumelor aferente costurilor operaţionale şi de mentenanţă a zonelor pietonale din centrul istoric al Municipiului Braşov, în cazul obţinerii finanţării.
 
 
 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.