Hotărârea nr. 605/2005

APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA REÎNNOIRII PARCULUI DE AUTOBUZE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 605

din data de 14 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea reînnoirii parcului de autobuze al Regiei
Autonome de Transport Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive, întocmită de R.A. Transport Braşov şi înregistrată cu nr. 70.106/2005 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, înregistrat cu nr. 70.426/2005, prin care se propune aprobarea Contractului de Împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind îmbunătăţirea parcului de autobuze de către R.A. Transport Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2005, privind aprobarea Acordului de Pre-finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind transportul urban şi reabilitare străzi în municipiul Braşov, capitolul IV - "Împrumuturi" din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţiilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Văzând prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   şi art. 46, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.    Se aprobă contractarea de către Regia Autonomă de Transport Braşov a împrumutului extern pentru finanţarea reînnoirii parcului de autobuze al Regiei Autonome de Transport Braşov , în următoarele condiţii:
- valoarea împrumutului va fi de 15.000.000 Euro; Contribuţia din bugetul Regiei Autonome de Transport Braşov în vederea co-finanţării proiectului este de 3.300.000 Euro;
- finanţatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
- plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul Regiei Autonome de Transport Braşov, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia;
- plata oricăror taxe şi impozite aferente realizării investiţiei se va face din bugetul Regiei Autonome de Transport Braşov;
- garantarea împrumutului se face cu autobuzele achiziţionate din fondurile rezultate din împrumut.
 
Art. 2. Se aprobă încheierea Contractului de Împrumut, contract anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3.    Se împuterniceşte Directorul General al Regiei, domnul Pulpea Augustin, să semneze în numele şi pentru Regia Autonomă de Transport Braşov, Contractul de Împrumut, eventualele completări convenite de părţile contractante, precum şi alte documente referitoare la derularea finanţării.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.