Hotărârea nr. 604/2005

APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA RETELEI STRADALE ÎN MUNICIPIUL BRASOV"

 

 

HOTĂRÂREA NR. 604

din data de 14 octombrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractării împrumutului pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea reţelei
stradale în municipiul Braşov”;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 70.432/2005, prin care se propune aprobarea Contractului de Împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reabilitarea străzilor din Municipiul Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2005, privind aprobarea Acordului de Pre-finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind transportul urban şi reabilitare străzi în Municipiul Braşov, capitolul IV - "Împrumuturi" din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile publice, Legea nr. 313/2004, privind datoria publică, anexa nr. 1, art. 1, alin. 3, H.G. nr. 158/2005, privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, H.C.L. nr. 150/2001, privind reabilitarea reţelei stradale în Municipiul Braşov,
Văzând prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   şi art. 46, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.    Se aprobă contractarea de către Municipiul Braşov a împrumutului extern pentru finanţarea investiţiilor în proiectul „Reabilitarea reţelei stradale în Municipiul Braşov”, în următoarele condiţii:
                - valoarea împrumutului va fi de 15.000.000 Euro; Contribuţia din bugetul local al municipiului în vederea cofinanţării proiectului este de 4.000.000 Euro;
                - finanţatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
                - plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia;
                - plata oricăror taxe şi impozite aferente realizării investiţiei se va face din bugetul local
- rambursarea creditului se face în 20 rate semestriale egale la 11 aprilie şi 11 octombrie cu începere de la 11 octombrie 2008 până   la 11 aprilie 2018;
- garantarea împrumutului prin veniturile proprii ale bugetului local, exceptând cotele defalcate din impozitul pe venit.
 
Art. 2.    Se aprobă încheierea Contractul de Credit, anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3.   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, domnul George Scripcaru, să semneze în numele Municipiului Braşov, Contractul de Credit cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, eventualele completări convenite de părţile contractante, precum şi alte documente referitoare la derularea finanţării.
 
Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.