Hotărârea nr. 603/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE TEREN SITUAT IN B-DUL GRIVITEI NR.61A;BL.27 BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 603

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei de dezmembrare teren situat în b-dul Grivţei nr.61 A, bl. 27, Braşov;
 
 
 
 
                 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit ş sedinţă la data de 26 septembrie 2005;
               Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulăari Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrat cu nr. 58.480/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei de dezmembrare pentru imobilul situat în Braşov,   B-du Griviţei nr. 61 A, bl. 27, Braşov;
Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. cf, din Legea nr. 215/2001; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
In temeiul art. 46, alin.1, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 24773 Braşov, sub A + 44,  nr. top. 9219/11/1/3/2/1/1/1/1/10/1x14, proprietar Statul Român cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Braşov, conform documentaţiei tehnice întocmite de exp. Mircea Herghelegiu şi a C.U.nr.1639/2005.
 

Art. 2.   Se aprobă darea în folosinţă a blocului nr. 27, B-dul Griviţei nr. 61A şi dezmembrarea pe apartamentele componente, conform C.U .nr. 230/2005 şi a documentaţiei tehnice întocmite de  exp. Mircea Herghelegiu.

 

  Art. 3.   Primarul   Municipiului   Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.