Hotărârea nr. 602/2005

NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR.PIATA SFATULUI NR.28;AP9.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 602

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:   neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.Piaţa
Sfatului nr. 28, ap. 9;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizand Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 55. 459/2005, ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind ’’protejarea monumentelor istorice’’ şi adresa nr. 418/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor.
În temeiul art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
            ARTICOL UNIC: Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 28, ap. 9, identificat prin CF nr. 32787, Braşov, cu nr. top. 5666/IX.